contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

Blog

"EKO-BOX"

Ana Kaloperovic

Na glavnoj autobuskoj stanici u Obrenovcu postavljen je "EKO-BOX", moderan ekološki sud za odlaganje PET i MET ambalaže, koji na savremen način popularizuje očuvanje životne sredine. Cilj ovog projekta je da kroz svakodnevnu edukaciju građani razumeju i shvate važnost separacije otpada, reciklaže kao bitnog faktora očuvanja životne sredine, kao i mogućnost da ličnim angažmanom doprinesu  očuvanju prirodnih resursa.