contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

PUT KA EU FONDOVIMA

Projekti

PUT KA EU FONDOVIMA

Ana Kaloperovic

Apliciranje za sredstva Evropske Unije je složen proces koji karakterišu visoki kriterijumi evaluacije i velika konkurencija. Plan i priprema predloga projekta i projektne dokumentacije i koordinacija sprovođenja zahtevaju stručne veštine iz upravljanja projektima, pravilima i smernicama koje propisuje Evropska komisija.

Pohađanjem seminara za pisanje projekta, koji realizuje agencija sa višegodišnjim iskustvom, pružen je korisnicima projekta viši nivo znanja o sadržaju i pravilima za popunjavanje projektnog formulara za EU.

Dvadeset predstavnika nevladinih organizacija i neformalnih grupa iz Obrenovca pohađalo je četvorodnevnu obuku za pisanje i upravljanje projektima po EU metodologiji.

Ovaj projekat je podržala GO Obrenovac.