contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Ulica šesta, broj 9
Obrenovac
Serbia

ZELENI BUKVAR

Projekti

ZELENI BUKVAR

Ana Kaloperovic

Cilj projekta je podizanje ekološke svesti i pravilnih oblika ponašanja kod dece, osnaživanje mladih za inicijative i aktivnosti koje su multidisciplinarne u segmentu zaštite životne sredine i održivog razvoja. Projekat je realizovan u devet osnovnih škola na teritoriji GO Obrenovac.

Udruženje je u ovom projektu dizajniralo brošuru - ,,Zeleni bukvar" koji je podeljen svim učenicima od I do IV razreda prilikom održavanja radionica o zaštiti životne sredine tokom nastave. Škole kao partneri su motivisale decu da uzmu učešće u projektu donošenjem reciklažnog otpada (limenke, papir, plastične flaše) i tako ličnim angažmanom doprinesu očuvanju životne sredine. Prikupljene sirovine su predate u reciklažni centar.

Projekat je podržan od strane GO Obrenovac.